You are here
THỰC HIỆN CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA – ASIAN Bài viết Tin VCCI 

THỰC HIỆN CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA – ASIAN

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một của Asian và tạo thuận lợi thương mại

(Chỉ thị số 27/CP-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phurcos đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính Phủ)

Đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Related posts

Leave a Comment