You are here
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan Bài viết Sự kiện sắp tới Tin Tức 

Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan

Ngày 29/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 5335/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan.

Trước đó, ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:
Theo hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018 và TCVN ISO 14001:2010 đến 14/9/2018. Ngoài ra khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.
Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì việc áp dụng phiên bản phù hợp với TCVN ISO 9001 được thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.cd43b6b8-f71c-45cf-bbe5-0baff5e74f50

Related posts

Leave a Comment