You are here
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Sự kiện sắp tới Đơn Gia Nhập - Điều Lệ - Hội Phí 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:  I – QUYỀN LỢI Được tham gia Đại hội của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nếu được bầu), được thảo luận và biểu quyết các công việc của Phòng. Được ứng cử và đề cử vào…

Read More